ALGEMENE VOORWAARDEN Sellevate Services - HNDLR V.O.F.

Dit zijn onze algemene voorwaarden van Sellevate Services. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op de overeenkomsten die wij met u sluiten via Sellevate Services. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via services@sellevate.nl 

Het adres van HNDLR V.O.F. (hierna HNDLR) is Graafseweg 274, 6532ZV Nijmegen met KvK-nummer: 74079298.

Het is HNDLR te allen tijde toegestaan deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden per genoemde datum of minimaal na veertien dagen na bekendmaking van de wijziging in werking. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

HNDLR biedt productbeschrijvingen en productfoto’s aan voor zakelijk verkopers op bol.com.

Artikel 2 - Betalingen

Productbeschrijvingen

De (totale) prijs van de producten staan op de website aangegeven. De prijzen die op de website vermeldt staan, zijn exclusief btw. Betalingen vinden plaats middels een factuur die wordt toegestuurd naar het opgegeven mailadres, welke wordt verstrekt bij het opsturen van de informatie die benodigd is voor het maken van de productbeschrijving. Middels het verstrekken van de informatie voor de te maken productbeschrijving, gaat u een betalingsverplichting aan. Naar het opgegeven mailadres wordt de factuur gestuurd voor de productbeschrijving. Deze dient altijd binnen 48 uur betaald te worden. 

Productfotografie

De definitieve prijzen voor productfotografie worden verstrekt middels een offerte. Indien u akkoord gaat met de offerte, gaat u een betalingsverplichting aan. De productfoto’s worden aangeleverd met een watermerk en een bijbehorende factuur, welke een betalingstermijn van 7 dagen kent. Zodra de factuur is betaald, ontvangt u de definitieve foto’s, zonder watermerk. In sommige gevallen wordt er een aanbetaling gevraagd van 40%. Dit bespreken wij met u alvorens we een offerte versturen.

Artikel 3 – Aanleverspecificaties

Productbeschrijving

Aangezien het creëren van productbeschrijvingen maatwerk is, is het belangrijk dat u alle benodigde informatie zo compleet mogelijk toestuurt naar services@sellevate.nl. Voor de productbeschrijvingen geldt dat u te allen tijden verplicht bent om de URL van het desbetreffende product toe te sturen. U vermeldt, indien nodig, om welk exact product het gaat indien het logischerwijs niet duidelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwarring die kan ontstaan omtrent de kleur van het product dat vindbaar is op de toegestuurde URL. U stuurt eveneens een korte beschrijvingen mee van het product waarin de voordelen benoemd worden. Verder stuurt u de specificaties en/of de inhoud van de verpakking/doos van het product mee. Optioneel geeft u ook zoekwoorden op.

Productfotografie

Om de productfoto’s zo goed mogelijk af te leveren, bent u verplicht het volgende aan te leveren alvorens wij de opdracht kunnen starten:

Alle informatie dient gestuurd te worden naar services@sellevate.nl, indien anders overeengekomen in de offerte kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 4 - Leveringen

Productbeschrijvingen

Productbeschrijvingen worden uiterlijk zeven dagen, ingaande op de dag nadat de bestelling is geplaats, aangeleverd op het mailadres dat is opgegeven tijdens het verstreken van de benodigde informatie. Indien er onverhoopt vertraging plaatsvindt omtrent het afleveren van de productbeschrijving, wordt dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar gemaakt via het bij HNDLR bekende mailadres.

Productfotografie

De productfoto’s worden zo snel mogelijk afgeleverd. Een opleveringstermijn wordt schriftelijk vastgelegd met u. De foto’s worden afgeleverd op het mailadres dat u heeft opgegeven.

Artikel 5 – Garantie en aanpassingsmogelijkheden

Productbeschrijvingen

Productbeschrijvingen die u bij ons bestelt, worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Ondanks dit gegeven, biedt HNDLR  te alle tijden éénmaal een aanpassingsmogelijkheid aan. Indien u zich wilt beroepen op een aanpassingsmogelijkheid kan dat enkel op basis van de volgende aantoonbare gronden:

Productfotografie

U wordt als klant op de hoogte gehouden van de voortgang. U krijgt (minimaal) inzage in de foto’s zodra ze zijn geschoten, zodat u feedback kunt geven. Daarnaast krijgt u ook inzage tijdens de nabewerkingen. U kunt tekstuele aanpassingen, voorkeuren en suggesties doorgeven op deze momenten. Indien de feedback de reikwijdte van de offerte overschrijd, wordt hier een meerprijs voor gerekend. Deze wordt eerst aan u voorgelegd alvorens er mee gestart wordt.

Artikel 6 – Geheimhouding

HNDLR verklaart het volgende omtrent geheimhouding betreffende de informatie die wordt verstrekt vanuit u:

Artikel 7 – Kwaliteitsgarantie

HNDLR streeft er naar om elke product in deze algemene voorwaarden zo goed mogelijk aan te leveren. HNDLR kan echter niet garanderen dat elk product ervoor zal zorgen dat er meer conversie (of welk ander doel dan ook) plaats zal vinden. Beroepen op een aanpassingsmogelijkheid kan enkel zoals benoemd in artikel 5.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van de door ons gemaakte productbeschrijving dan wel productfoto’s. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 9 – Overige bepalingen

Voor het maken van productfoto’s geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het goed toesturen van het product naar het opgegeven adres. Tevens zijn de kosten voor het versturen van het product voor uw rekening. De kosten van het retourneren van het product zijn ook voor uw rekening.

Artikel 10 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. U kunt de auteursrechten overkopen in overleg. HNDLR  kan de geproduceerde productbeschrijvingen en productfoto’s vrij gebruiken en exploiteren.

Artikel 12 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar services@sellevate.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Gelderland bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

Wacht niet langer en start nu met het vinden van winstgevende producten

Probeer nu gratis