Algemene voorwaarden

De Applicatie wordt aangeboden in de vorm van een Google Chrome extensie. Sellevate verzamelt gegevens van bol.com en verwerkt en herinterpreteert deze. De gegevens zullen te allen tijde handmatig te verkrijgen zijn. Sellevate biedt deze gegevens in de Applicatie aan ten behoeve van zakelijke verkopers op bol.com en versterkt zodoende diens positie. Alle informatie die Sellevate verzamelt en presenteert is geput uit vrij beschikbare informatie op bol.com. Deze informatie is ook te verzamelen met handmatige arbeid. Sellevate respecteert de grenzen en kaders die zijn gesteld door bol.com. Verder wordt de Applicatie aangeboden in de vorm van een abonnement (de Dienst) en afgenomen door particulieren en/of bedrijven (de Gebruiker).

Artikel 1 - Algemeen

 • In deze Voorwaarden wordt onder "Sellevate" verstaan Sellevate B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 84409134 gevestigd te Lauwerecht 3, 3514 BA Utrecht.
 • De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website bezoekt, de Applicatie gebruikt of op andere rechtsbetrekkingen van Sellevate.
 • Per overeenkomst tussen Gebruiker en Sellevate kan uitdrukkelijk worden afgeweken van de Voorwaarden. Eventuele afwijking moet schriftelijk (per e-mail) door Sellevate worden geaccepteerd.
 • Op verzoek worden de voorwaarden kosteloos toegezonden. Ze zijn ook beschikbaar op www.sellevate.nl/voorwaarden.
 • Het is Sellevate te allen tijde toegestaan deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien er sprake is van een wijziging wordt deze schriftelijk (per e-mail) bekendgemaakt. De nieuwe voorwaarden treden per genoemde datum of minimaal na veertien dagen na bekendmaking van de wijziging in werking.  
 • Indien door Gebruiker niet akkoord wordt gegaan met de gewijzigde voorwaarden, bestaat het recht om de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient te geschieden voor de dag dat de nieuwe voorwaarden in werking treden. Sellevate is niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten of schade ten gevolge van het overschrijden van de opzegtermijn door gebruiker. Bij opzegging worden reeds betaalde abonnementsgelden niet teruggestort.
 • Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dit niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Applicatie

 • Gebruiker mag de Applicatie niet op een wijze gebruiken waarmee zij de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 • Gebruiker mag zich nimmer voordoen als iemand anders en geeft bij het aanmaken van een account alleen zijn eigen persoonsgegevens op.  
 • Het volgende mag niet op de Applicatie of Website worden verspreid:
 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie;
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 • Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie en de Website.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van de Applicatie

 • Sellevate doet er alles aan om de Applicatie zo goed mogelijk te laten functioneren. Doch wordt geen garantie geboden dat de Applicatie te allen tijde optimaal beschikbaar is.
 • Betalingen mogen door Gebruiker niet worden opgeschort met een beroep op ondeugdelijkheid van de Applicatie of de Website.
 • Sellevate zal geconstateerde programmeer- of designfouten zo spoedig mogelijk herstellen. Indien Sellevate oordeelt dat er sprake is van fouten die dermate grote hinder veroorzaken zal zij beoordelen of een prijsreductie op zijn plaats is.
 • Sellevate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Applicatie en Website. Ingrijpende wijzigingen zullen indien mogelijk zo veel mogelijk vooraf worden vermeld. Indien nieuwe functionaliteiten aan de Website of Applicatie worden toegevoegd, vallen deze niet automatisch onder de bestaande Dienst.
 • Sellevate is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Applicatie.

Artikel 4 - Gebruikersaccount

 • Voor het aanmaken van een account wordt door Sellevate een minimale leeftijd van zestien jaar geadviseerd. Gebruikers onder de zestien jaar dient toestemming te vragen aan zijn ouder of wettelijke voogd.
 • Door Sellevate wordt aan Gebruiker een (niet-exclusief) gebruiksrecht voor de Website en Applicatie verstrekt. Het is strikt verboden dit recht over te dragen of ter beschikking van een derde te stellen.
 • Bij het afsluiten van een Dienst bij Sellevate wordt een overeenkomst aangegaan voor ten minste één maand. Dit wordt telkens stilzwijgend verlengd totdat opzegging door een der partijen geschiedt.
 • De Dienst is maandelijks kosteloos op te zeggen. Opzeggen is mogelijk door in te loggen op app.sellevate.nl of via het accountmenu de Dienst uiterlijk drie dagen voor de volgende afschrijving stop te zetten.
 • De Dienst is niet tussentijds op te zeggen. Reeds betaalde bedragen kunnen niet worden teruggevorderd tenzij de wet anders bepaald.
 • Gebruiker verstrekt te allen tijde haar juiste gegevens en dient bij wijzigingen van deze gegevens dit zo spoedig mogelijk aan Sellevate te vermelden.
 • Gebruiker schermt zijn inloggegevens af voor anderen en houdt zijn wachtwoord strikt geheim. Door Sellevate mag er vanuit worden gegaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door haar gedaan wordt of onder diens toezicht gebeurt.
 • Indien gebruiker vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van diens account, neemt zij zo spoedig mogelijk contact op met Sellevate.
 • Bij het aanmaken van een account is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de keuze of zij wordt geregistreerd als bedrijf of als particulier. Nadelige situaties door middel van een foutieve keuze zijn altijd voor rekening voor Gebruiker.
 • Gebruiker gedraagt zich op een gepaste wijze als mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker. Eventuele aanwijzingen van Sellevate betreffende het gebruik van Applicatie of Website worden door Gebruiker opgevolgd.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

 • De Dienst wordt voor een vast bedrag per maand aangeboden. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, tenzij expliciet vermeld.
 • De abonnementsgelden worden maandelijks automatisch afgeschreven op dezelfde dag als waarop de Dienst door Gebruiker is afgesloten, te beginnen in de eerstvolgende maand na afsluiting.
 • Indien Gebruiker in gebreke is door niet op tijd te betalen, is het Sellevate toegestaan de Dienst op te schorten. Sellevate is in een dergelijk geval niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten of andere opgelopen schade.
 • Gebruiker is bij een achterstallige betaling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Sellevate zal een brief tot ingebrekestelling sturen en betaling vorderen. Blijft betaling door Gebruiker uit, dan zal Sellevate de vordering uit handen geven en is Gebruiker gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 • Indien er zich problemen voordoen met de betaling of Gebruiker vragen en/of opmerkingen over de betaling heeft, dient zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Sellevate. Door Sellevate zullen eventuele problemen op gepaste wijze worden opgelost.
 • Sellevate behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een schriftelijke melding (e-mail) aan Gebruiker. Dit wordt uiterlijk één maand van tevoren kenbaar gemaakt.
 • Indien Gebruiker niet instemt met de prijsaanpassing mag zij overgaan tot opzegging van de Dienst. Opzegging dient te geschieden uiterlijk drie dagen voor de volgende afschrijving. Eventueel betaalde abonnementsgelden worden niet teruggestort.
 • Bij opzegging door een der partijen zal de verplichting tot het voldoen van openstaande betalingen niet vervallen.

Artikel 6 - Uitsluiting

 • Indien Sellevate van mening is dat gebruiker de wet of onderhavige Voorwaarden overtreedt, kan Gebruiker (deels) worden uitgesloten van de Dienst. Tevens kan Gebruiker worden uitgesloten van de Dienst als niet op tijd of helemaal niet wordt betaald.
 • Uitsluiting van de Dienst geschiedt onder andere door:
 • De Dienst voor Gebruiker stop te zetten.
 • Onderdelen van de Dienst voor Gebruiker te blokkeren.
 • Wanneer Gebruiker één maand na factuurdatum nog niet heeft betaald, is Sellevate gerechtigd Gebruiker van de Dienst uit te sluiten indien zij aan Gebruiker een betalingsherinnering heeft gestuurd.
 • Eveneens is Sellevate bevoegd zonder nadere ingebrekestelling schriftelijk (e-mail) de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij onder curatele of bewind is gesteld of wanneer zij surseance van betaling aanvraagt en/of dit hem (voorlopig) is verleend. Daarnaast kan door Sellevate de Dienst worden ontbonden indien de wederpartij in staat van faillissement verkeerd of haar faillissement heeft aangevraagd.

Artikel 7 - Geheimhouding

Sellevate verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie van Gebruiker geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie'  wordt verstaan alle informatie waarvan Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is en/of waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft Sellevate alleen vrij als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 8 - Overige bepalingen

 • Sellevate werkt onder geen enkel beding samen met bol.com op welk gebied dan ook. Sellevate dient gezien te worden als een zelfstandig bedrijf.
 • Sellevate adviseert Gebruiker om te allen tijde voorzichtig om te gaan met het gebruik van de Applicatie en de grenzen te respecteren die bol.com heeft gesteld aan haar website.
 • Gebruiker dient direct, nadat zij toegang heeft gekregen tot Applicatie of Website door het afsluiten van een Dienst, de Applicatie en/of Website grondig te inspecteren en eventuele gebreken bij Sellevate te melden. Laat Gebruiker dit na, dan vervalt ieder recht op schade die is ontstaan door enig gebrek die Gebruiker geconstateerd zou moeten hebben.
 • In geval van fraude, wanbetalingen of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van Gebruiker bewaren in een register.
 • Sellevate zal nimmer gegevens van Gebruiker exploiteren die voortvloeien uit het gebruik van de functionaliteiten in de Applicatie tenzij Sellevate deze gegevens gebruikt ter verbetering van Applicatie ten behoeve van Gebruiker.
 • Het gebruik van de Applicatie is altijd anoniem ten aanzien van andere Gebruiker.
 • Sellevate adviseert Gebruiker om te allen tijde voorzichtig om te gaan met het gebruik van de Applicatie en de grenzen te respecteren die bol.com heeft gesteld aan haar website. Gebruiker verklaart daarom middels het gebruiken van de Applicatie dat hij of zij nooit en te nimmer twee actieve gebruikersaccounts tegelijkertijd in het bezit heeft op een digitale gegevensdrager. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een betaald abonnement of een free trial.
 • Gebruiker verklaart middels het gebruiken van de Applicatie dat hij of zij volledig op de hoogte is van de meest recente versies van de verschillende algemene voorwaarden die bol.com hanteert. Dit geldt zowel voor (niet uitsluitend) de algemene voorwaarden van het gebruik van de website bol.com en de algemene voorwaarden die gelden voor het hebben en gebruiken van een zakelijk verkoop account op bol.com.
 • Gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de "Product Tracker" functie in de Applicatie worden gedeeld tussen Gebruikers, echter zijn deze gegevens niet persoonlijk herleidbaar tussen Gebruikers van de Applicatie.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Sellevate is niet aansprakelijk voor:

 • Directe of indirecte schade die wordt geleden door het gebruiken van Website of Applicatie, ongeacht of de schadeclaim is gebaseerd op een garantieregeling, overeenkomst of welk ander wettelijk principe dan ook;
 • Directe of indirecte schade die wordt geleden door (verkeerde) informatie op Website of Applicatie, ongeacht of die informatie afkomstig is van Sellevate of van derde partijen;
 • Het overschrijden van een opgegeven termijn. Deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn;
 • Schade die voortkomt uit fouten van derden of schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de applicatie, om redenen die buiten onze macht liggen;
 • Gebreken aan de Applicatie of Website die het gevolg zijn van handelingen van de Gebruiker of andere internetgebruikers;
 • Enige vorm van schade die wordt geleden door onbereikbaarheid van de website bol.com en alle bijbehorende onderdelen van bol.com en haar subdomeinen en/of geweigerde toegang tot de website bol.com en alle bijbehorende onderdelen van bol.com en haar subdomeinen;
 • Enige andere overmachtsituatie waardoor Sellevate haar verplichtingen niet kan nakomen. Sellevate is dan gerechtigd de uitvoering van de Dienst op te schorten. Indien deze situatie meer dan twee maanden voortduurt, verkrijgt Gebruiker het recht om de Dienst via de website of schriftelijk (e-mail) te ontbinden zonder dat Sellevate is gehouden tot het vergoeden van enige geleden schade.

De aansprakelijkheid van Sellevate tegenover Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Gebruiker op grond van de Dienst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

Artikel 10 - Privacy Policy

Alle door Sellevate verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitgebreide privacyverklaring is te vinden op de website www.sellevate.nl/privacy. Door Gebruiker wordt bij het aangaan van de Dienst ingestemd met het verwerken van zijn persoonsgegevens door Sellevate.

Artikel 11 - Vrijwaring

Door de Applicatie te gebruiken vrijwaart Gebruiker Sellevate van aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid door Sellevate.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 • Door Gebruiker wordt aan Sellevate een licentie verstrekt om alles wat zij uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
 • niet-exclusief;
 • Kosten- en rechtenvrij;
 • Overdraagbaar;
 • Wereldwijd.
 • Sellevate verstrekt Gebruiker een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten voor zover nodig voor het gebruik van de Applicatie en/of Website.
 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie, de Website en overige diensten en/of handelingen die Sellevate aanbiedt, verstrekt of vervaardigt, komen aan Sellevate toe.  
 • Het is verboden voor Gebruiker om de Applicatie, Website en/of andere diensten van Sellevate te verveelvoudigen, te wijzigen, te vertalen of te reconstrueren.  

Artikel 13 - Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen gesloten met Sellevate is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft is rechtbank Gelderland bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

ALGEMENE VOORWAARDEN Sellevate B.V. Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website "sellevate.nl" (de Website ) en de Chrome extensie ˜Sellevate" (de Applicatie). De Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle diensten die door Sellevate B.V. (Sellevate) worden aangeboden.